Oppstart av St1s biogassvirksomhet i Sverige

Energiselskapet St1 har kjøpt 100 % av aksjene i E.ON Biofor Sverige AB fra E.ON Energilösningar AB. Gitt godkjennelse, vil det oppkjøpte selskapet operere under navnet St1 Biogas AB, og dets 35 biogass-medarbeidere er ansatt i St1.

St1 er nå en ledende biogassaktør i Sverige med omkring 30 % markedsandel i trafikksegmentet. Virksomheten i St1 Biogas er geografisk lokalisert i byområdene i Sør-Sverige samt i Stockholm. Selskapet produserer, importerer og eksporterer biogass og leverer det til kunder gjennom flere salgskanaler. St1 har seks produksjons- og oppgraderingsenheter for biogass. To av disse er deleide datterselskaper: Söderåsen Bioenergi AB og Falkenbergs Biogas AB.

I Norge har St1 kjøpt 33,33 % av aksjene i selskapet Biogas Energi Aksdal AS fra Knapphus og Biogrønn AS. Med dette kjøpet har St1, Knapphus Energi og Nor-log Gruppen startet samarbeidet om å bygge infrastruktur for biogass i Norge. Av St1s partnere har Nor-log Gruppen kjøpt gassdrevne lastebiler og trenger et robust nettverk av fyllepunkter, mens Knapphus Energi har lang erfaring med drift av energistasjoner.

I Finland etablerer St1 og matvareselskapet Valio et fellesforetak for produksjon av fornybar biogass laget av gjødsel fra melkeproduksjon og andre biprodukter innen landbruk, hovedsakelig som drivstoff for tungtransporten. Det nye selskapet har som mål å oppnå en årsproduksjon av biogass på inntil 1000 GWh (1 terrawattime) innen 2030.

«Vi har identifisert strategiske fokusområder der vi best kan nå målet vårt om å skape en bærekraftig karbonsyklus. Ved å investere i fornybar energi og i omstillingen av energisektoren, samtidig som vi sikrer lønnsomhet, løser vi globale energiutfordringer. Å gå inn i biogassbransjen i alle våre driftsland er et spennende og konkret tiltak som leverer på vår langsiktige vekststrategi.», sier Mika Wiljanen, direktør for salgsavdelingen i St1 Nordic Oy.