Store forventninger til Nasjonal Transportplan

Ny Nasjonal Transportplan legges frem til våren. Hva håper du den skal inneholde?

Det er fire år siden Nasjonal Transportplan ble lagt frem sist, med planer for samferdselsutbyggingen i Norge fra 2018 til 2029. Nå kommer det en ny plan for årene 2022 til 2033, og det blir den første planen som skal legges frem av Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF).

Nasjonal Transportplan, eller bare NTP, strekker seg over tolv år, og ble første gang fremlagt i 2000. Den gang var planrammen på 165 milliarder kroner, noe som tilsvarte 1,3% av BNP. 22% av pengene skulle gå til jernbane, og 78% til vei. Bompenger var stipulert til 17 milliarder.

Femte gang Nasjonal Transportplan ble fremlagt var i 2017, fremlagt av regjeringen Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Den gangen hadde planrammen økt til hele 929 milliarder kroner, hvorav 42% skulle gå til jernbane og 58% til vei. Nå var bompenger stipulert til 95 milliarder kroner. Og totalrammen var nå på 2,4% av BNP.

Norsk veistandard ble slaktet
Ambisjonsnivået har med ord økt kraftig med årene, og det er kanskje ikke så rart. I 2014 rangerte World Economic Forum konkurransekraften til verdens land, og Norge havnet på en sterk 11. plass. Men når det kom til veikvalitet ble Norge rangert som nummer 74, omtrent på nivå med land som Aserbajdsjan, Pakistan, India, Etiopia, Surinam, Indonesia, Elfenbenkysten og Albania.

Mye har skjedd med både norsk vei- og jernbaneutbygging de siste årene, men spørsmålet er om utbyggingen skal fortsette med samme tempo fremover.

Hvilke prosjekter blir prioritert?
Det er mange som er spente på hvilke planer Knut Arild Hareide skal legge frem til våren. Blir det en oppstart av Ringeriksbanen, en jernbanestrekning mellom Sandvika og Hønefoss, for eksempel? Og hva med ny E16 som skal gå parallelt med jernbanen? I dag anbefales det firefelts motorvei der man har en trafikkmengde som overstiger 12000 biler i døgnet (ÅDT). På tofeltsveien utenfor Hønefoss er ÅDT på over 18000.

Eller hva med de store Intercity-planene for jernbane. Skal man bygge jernbane med dobbeltspor til Hamar, og videre til Lillehammer? Eller hva med øst og vest for Oslofjorden? Skal firefeltsveien fullføres hele veien fra Oslo til Kristiansand? Skal det lille partiet med tofelts vei mellom Vinterbro og Retvet på E18 endelig bli utbygget til fire felt? Skal det bli motorvei langs Riksvei 4 ut av Oslo? Hva med Hordfast på Vestlandet? Eller Nordlandsbanen i Nord Norge?

KNA er opptatt av bompenger
Noen vil juble, mens andre må svelge skuffelsen når Nasjonal Transportplan legges frem. Noen som er ekstra spente er Kongelig Norsk Automobilklub, som jobber for bilistenes rettigheter i Norge.

-KNA er enig i at NTP skal være overordnet og fleksibelt dokument, og at tiltakene i utgangspunktet bygger på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. KNA mener imidlertid at også andre samfunnsformål må kunne vektlegges ved prioriteringer. Dessuten er KNA av den mening at ikke ved noen prosjekter skal bompenger dekke mer enn 20% av tiltakets kostnader og at bommen fjernes umiddelbart etter nedbetaling, skriver KNA i sitt høringssvar for et halvt år siden.

KNA er også opptatt av at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må tas igjen i løpet av planperioden, og at separering av motgående kjøreretninger må ha topp prioritet. De nevner også at tradisjonelle kjøretøy med fossilt drivstoff vil være dominerende i mange år også etter 2033, og at dette må vektlegges ved planleggingen av infrastruktur. Og i byområder mener KNA at det ikke skal innføres restriksjoner for nødvendig transport og bruk av bil, før er lagt til rette med alternative transportmuligheter.

-Fylkesveiene bør inn i NTP
Norges Lastebileier Forbund, NLF, mener fylkesveiene bør inn i NTP.

-Det er et enormt etterslep på vedlikeholdet av fylkesveiene i Norge, og undersøkelser viser at det er langt større sjanse for å bli skadet eller drept på en fylkesvei enn på en riksvei, sier Knut Gravråk, rådgiver i NLF.

NLF mener derfor at fylkesveiene må inn i NTP, da fylkene ikke har økonomi til å ta igjen etterslepet på egne veier.

NLF sine regionkontor har laget egne prioriteringslister over viktige veiprosjekt, men det er spesielt et som Gravråk trekker frem.

-Vi har engasjert oss i veistrekningen E16 mellom Voss og Bergen, som uoffisielt har blitt kåret til Norges farligste vei. Den er underdimensjonert for godstrafikk og rasutsatt, så her håper vi at det gjøres noe.