Vasker du bilen med ren samvittighet?

Er du sikker på at selskapet som vasker bilen din ikke bruker ulovlig arbeidskraft? Eller at de ikke bruker vaskemidler som inneholder miljøgifter? Ikke? Da bør du lese mer her.

Initiativ for bærekraftig bilvask er et samarbeid mellom Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge, Virke Servicehandel og Fellestiltakene LO-Virke.

Samarbeidet skal bidra til:

I: Økt bevissthet blant forbrukerne om viktigheten av å velge seriøse/bærekraftige aktører i markedet for bilvask. Seriøse/bærekraftige aktører omfatter i denne sammenheng både automatiserte og manuelle bilvaskeanlegg som lojalt etterlever kravene myndighetene har satt til denne typen virksomhet. I tillegg må virksomheten sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for alle sine ansatte.

II: Økt bevissthet blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne om fordelene ved et organisert arbeidsliv.

-Dette er en viktig kampanje for å øke bevisstheten til nordmenn rundt bærekraftig bilvask. Mange tenker ikke over dette når de leverer bilen sin for vask, men er for eksempel prisen for god til å være sann, så bør det blinke noen varsellamper, sier Iman Winkelmann, leder i Virke Servicehandel.

Miljø
Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Uten godkjente vaskehaller drevet av seriøse bedrifter hadde bilvask ikke vært bra for miljøet. 

I Norge er det registrert mer enn 4 millioner kjøretøy, hvorav 2,8 millioner av disse er klassifisert som personbiler. De fleste vasker bilen sin jevnlig, og minst 4 av 10 gjør dette hver måned eller oftere. 

Bilvask kan skade miljøet dersom det skjer utenfor godkjente vaskehaller. Det er blant annet påvist at veistøvet som fester seg på biler og andre kjøretøy kan bestå av mineraler som inneholder tungmetaller. Avløpsvann fra bilvask er også ofte oljeholdig. Enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om farlig avfall på avveie.

Det er innført ulike lover og forskrifter for å unngå at vask av bil og andre kjøretøyer skal være skadelig for miljø og mennesker. Bensinstasjoner og bilpleiefirmaer som tilbyr bilvask skal ha vaskehaller som er godkjente i form av gyldig utslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15. Gjennom denne forskriften er det også stilt krav om at vaskehaller skal være utstyrt med nødvendig og fungerende renseteknologi i form av blant annet sandfang og oljeutskiller. Kommunene er ansvarlig tilsynsmyndighet på dette området. 

Myndighetene har også stilt krav til hvilke vaskemidler som kan anvendes i forbindelse med tilbud om bilvask. Mange velger å benytte produkter som er svanemerkede. Disse er skånsomme for både bilen og miljøet. 

Myndighetenes krav sørger for at bilvask er bra for både bilen og miljøet. Forutsetningen er selvfølgelig at alle som tilbyr bilvask overholder kravene. I tillegg er det viktig å unngå at mange vasker bilen selv på egen gårdplass, på gaten eller i tilknytning parkeringsplasser. Flere av våre naboland, herunder Sverige, har innført restriksjoner når det gjelder hjemmevask av bil for å unngå lokal forurensningsfare. Lignende initiativ kan komme i Norge, og både Bergen og Trondheim kommune oppfordrer på sine nettsider egne innbyggere til å vaske bilen i en godkjent vaskehall. 

Vasker du bilen din i en godkjent vaskehall drevet av en seriøs bedrift, sørger du for å velge det mest bærekraftige alternativet som er tilgjengelig når det gjelder bilvask.

Arbeidskriminalitet
A-krimsenteret i Oslo og Akershus la sommeren 2020 frem en ny rapport om arbeidslivskriminalitet i bilvask/bilpleiebransjen.

Rapporten fra A-krimsenteret er en dyster situasjonsbeskrivelse av tilstanden i den useriøse delen av det norske markedet for bilvask/bilpleie. Til tross for at bransjen har blitt hyppig kontrollert de siste årene, blir det fremdeles avdekket skatte- og avgiftsunndragelser, trygdebedrageri, brudd på arbeidsmiljøloven og ulovlig arbeid. Brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter er i direkte strid med FNs bærekraftsmål og har store negative konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå.

A-krimsenteret skriver blant annet følgende i rapporten:

  • Foreløpige tall viser at 38 prosent underrapporterer omsetning til skattemyndighetene, og i tillegg ser vi manglende innberetning av kontantomsetning.
  • Omtrent halvparten av virksomhetene er enten mistenkt for eller kan knyttes til bruk av ulovlig arbeidskraft.
  • Hovedvekten av arbeidstakerne i Oslo og Akershus er utenlandske arbeidstakere, og flere kommer fra fattige og/eller krigsherjede land. I flere av virksomhetene er det påtruffet arbeidstakere som treffer på indikatorene for utnyttelse. Det foreligger også informasjon om at minst tre av virksomhetene utnytter rumenske arbeidere.
  • Kontrollene avdekket, uten unntak, brudd på arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.
  • Ved 57 prosent av virksomhetene var det manglende verneutstyr eller manglende bruk av verneutstyr hvor det har vært tilgjengelig.
  • Miljø: Blant virksomhetene som ble kontrollert i Oslo var det 40 prosent som hadde mangler, enten ved at manglet utslippstillatelse, ikke hadde oljeutskiller eller ikke leverte vannprøver. Noen av virksomhetene hadde flere avvik.

Funnene i rapporten er basert på tilsynsvirksomhet rettet mot bilvask/bilpleiebransjen i perioden juli – november 2019. Totalt ble 37 virksomheter kontrollert.

Hvor bør du vaske bilen?
-Den mest bærekraftige måten å få ren bil på, er å vaske bilen hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma. Vasker du bilen på et av disse stedene har du høy trygghet for at myndighetenes strenge krav til miljø og utslipp overholdes. Seriøse bedrifter sørger også for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine medarbeidere, sier Iman Winkelmann.

Les mer på brabilvask.no