Trenger vi en Ring4?

Kan en ny ringvei rundt Oslo være løsningen på å få færre biler i hovedstaden? Les hva ekspertene mener her.

I Oslo går debatten om antall biler i byen, og argumenter for og imot utbygging av motorveiene inn til byen. Nullvekstmålet er et nasjonalt mål nedfelt i Nasjonal transportplan om at veksten i persontrafikk i byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange. Spesielt aktuelt er dette i en stor by som Oslo, og derfor er det motstand mot for eksempel utbygging av E18 vest for hovedstaden, fordi noen mener den bare vil føre til økt trafikk og flere biler i byen.

Usikkerhet er det også rundt Riksvei4, en viktig inn- og utfartsåre til Oslo i retning Nittedal, Hadeland og videre til Gjøvik. Fortsatt er dette en tungt trafikkbelastet tofeltsvei, selv om det har vært planer om motorvei her i flere tiår.

Spørsmålet mange stiller seg er derfor om en ny ringvei rundt Oslo kunne vært en løsning for å få mindre biler i byen, og mindre kø på de veiene som allerede er utbygd.

I mars i år lanserte fylkesordførerne i Buskerud og Østfold et forslag om en Ring 4 ganske langt utenfor Oslo.

Andre har tatt til orde for at den planlagte utbyggingen av motorvei fra Sandvika til Hønefoss – og videre til Gardermoen kan være en del av Ring 4 vest for Oslo. Mens en motorvei langs Øyeren kan avlaste trafikken øst for hovedstaden.

Jostein Nissen-Meyer, kommunikasjonsrådgiver i FrPs Stortingsgruppe er helt klar på at det bør bygges en ny ringvei rundt Oslo.

-Ja, men hvor denne bør gå er for tidlig å si. Den bør ligge såpass langt utenfor byen at Oslo belastes med minst mulig gjennomkjøringstrafikk, samtidig som den oppleves som et raskere og bedre alternativ enn dagens løsning.

Nissen-Meyer tror imidlertid en ny ringvei rundt Oslo ligger langt frem i tid.

-Men vi er for en ny ringvei fordi det vil føre til en mye bedre trafikkflyt og mindre kø. Nå må svært mye trafikk som skal krysse sørover, vestover, østover eller nordover gjennom Oslo. En ikke ubetydelig del av Oslo-trafikken er i dag gjennomkjøring, sier Nissen-Meyer til Refuel.

Vi har også sendt spørsmålet om Ring 4 til partiene MDG, Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre, men de har ikke svart på våre henvendelser.

Det har imidlertid Knut Olaf Sunde fra Organisasjonen Bedre Veier, som er en tverrpolitisk organisasjon som er aktive i samferdselsdebatten.

-Ja, det bør bygges en bynær Ring i og rundt Oslo. Mange omtaler en ytre ring i Rv 35/E16-korridoren som Ring 4. Denne eksisterer for en stor del allerede, er nødvendig, men bør konsekvent omtales som en Ring 5, sier Sunde.

Ifølge Sunde bør trafikk ledes utenom byer og tettsteder.

-I Oslo er det slik nå at alle hovedveier går gjennom sentrumsområdene. Byen vokser og det er etterhvert lite redundans og stor trafikkbelastning. Mye trafikk har ikke start og mål i sentrum/indre bye, men til/fra ytre bykorridorer. Denne type trafikk bør avvikles på en bynær Ring 4 i tunneler. Dette vil kunne få stopr trafikkavlastende betydning. En Ring 5 vil ikke ha særlig effekt for denne relativt store trafikken, men derimot være svært nyttig for fjerntrafikk utenom med start og mål langt utenfor Oslo-området, og dessuten å knytte omlandet rundt Oslo-området godt sammen på tvers utenom byen.

Organisasjonen Bedre Veier har laget følgende skisse for en mulig Ring 4 rundt Oslo.