Derfor mener St1 at et forbud mot palme ikke er en god ide

Gasoline nozzle and hose.

St1 Norge AS meneret forbud mot bruk av palmeolje i drivstoff vil kunne virke mot sin hensikt. For å forklare sitt standpunkt har selskapet sett nærmere på omsetningstallene for palmeolje i Europa.

– I følge ISCC, International Sustainability & Carbon Certification, går en tredel av palmeoljen importert til EU, til biodieselproduksjon. Resten går til mat og kjemisk industri. Av palmeoljen som produseres i verden, kommer 85 prosent fra Indonesia og Malaysia. Av den totale produksjonen blir mellom 10 og 15 prosent importert av EU. Med disse opplysningene, kan man regne ut at et importforbud mot palmeolje som råstoff i biodrivstoff i EU/EØS ville rammet omtrent 4 prosent av verdens totale palmeoljeproduksjon, sier Sigrid Louise Philippart, og fortsetter:

– Et forbud eller en frivillig utelatelse av palme, altså palmeoljefritt drivstoff i EU, ville ha redusert prisene på palmeolje og dermed øke etterspørselen fra land utenfor EU. Palmeoljebrukere utenfor den europeiske drivstoffsektoren vil da få et insentiv til å bytte ut andre typer olje med palmeolje, og igjen stimulere til økt palmeoljeproduksjon. ISCC som har som formål å fremme bærekraft og sporbarhet, mener at det er svært usannsynlig at dette skal bidra til å stoppe avskoging og beskytte lokalsamfunn. Et forbud, eller tilsvarende tiltak for å utelate palmeolje fra drivstoffsektoren, ville samtidig øke etterspørselen etter biodrivstoff fra andre oljevekster som er mindre produktive enn palmeolje som igjen vil kreve større areal for produksjon.