Ordliste for biodrivstoff

Det har vært mye snakk om biodrivstoff i norske medier i det siste, men forvirringen rundt ord og uttrykk er stor. St1 har derfor laget en ordliste for å oppklare i uttrykksjungelen.

Regjeringen ønsker å satse mer på biodrivstoff i tiden som kommer, og i budsjettet for 2017 står det at 20 prosent av drivstoffet som selges i Norge i 2020 skal være biodrivstoff. I dag er kravet at 7 prosent av drivstoffet som omsettes til veitransport i Norge skal være biodrivstoff. Kravet er samlet for bensin og diesel solgt i løpet av kalenderåret. Drivstoffet må oppfylle EUs bærekraftskriterier.

St1 Norge AS satser stort på biodrivstoff, og inngikk i høst en intensjonsavtale
med Viken Skog om å bygge en bioetanolfabrikk på Follum utenfor Hønefoss.
Mens St1 mener biodrivstoff kan redusere CO2-utslippene med 80-90 prosent sammenliknet med fossilt drivstoff, møter også den nye satsingen kritikk fra ulike hold.

– I debatten har vi merket at det er mye forvirring rundt ord og uttrykk. Vi har
derfor forsøket å lage en liste for å prøve å oppklare hva som er hva, og sånn sett bringe litt mer saklighet inn i debatten, forklarer Jonas Bæk fra St1 Norge AS.

REx Diesel
REx Diesel er autodiesel som inneholder opptil 60 % fornybare komponenter. Dieselen inneholder derfor en kombinasjon av diesel fra fossile og fornybare kilder. REx Diesel følger kravene i den europeiske standarden EN 590. Hovedsakelig er fornybare komponenter i REx Diesel p.t. produsert fra råstoffet tallolje som er et avfallsprodukt fra papirproduksjon, altså fra trevirke og er en HVO. I tillegg inneholder REx Diesel opptil 7 % FAME.

Biodiesel
Biodiesel er betegnelse brukt på estere (organisk forbindelse) laget fra vegetabilske eller animalske oljer. Mye biodiesel lages fra raps eller soya olje. En mye brukt forkortelse er FAME – Fatty Acid Methyl Ester.

HVO – Hydrotreated Vegetable Oil and animal fats
HVO er et fornybart drivstoff der råstoff kan være avfall, biprodukter eller vegetabilske og animalske oljer. HVO er såkalt 2. generasjons biodrivstoff. Kjemisk sett er HVO ganske lik GTL og BTL og de består alle tre av samme type hydrokarboner som også finnes i fossil diesel. Mye HVO i markedet er lagt fra palmeolje.

GTL – GasToLiquid
Syntetisk drivstoff laget fra fossil gass. Shells anlegg i Qatar produserer  GTL.

BTL – BiomassToLiquid
Syntetisk drivstoff laget fra biomasse.

PFAD – Palm Fatty Acid Distillate.
PFAD er et restprodukt etter produksjon av palmeolje. Er p.t. klassifisert som avfall, men fra 01.01.2017 blir det klassifisert som biprodukt og blir skal dermed omfattes av EUs bærekraftskriterier.

EUs Bærekraftskriterier
Fra 2014 ble det innført bærekraftskriterier for biodrivstoff. Kriteriene stiller krav både til reduksjon av klimagass og arealkrav. Biodrivstoffet skal redusere klimagassutslipp med minst 35 % sammenlignet med fossile drivstoff. Dette kravet kommer til å øke i årene fremover.
Arealkravene skal sikre at råstoffet til biodrivstoffet ikke er dyrket på områder som har høy biodiversitet eller høyt karboninnhold.

Standarder

EN 590 – Automotive fuels – Diesel
Dette er en europeisk standard for autodiesel.  Standarden er utarbeidet av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN der både oljeselskaper og motorfabrikanter er representert.
All diesel som selges i Norge følger EN 590. Standarden regulerer innblanding av ulike biokomponenter i diesel. EN 590 tillater innblanding av opptil 7 % FAME i diesel. Detter er en begrensing som er satt utifra tekniske årsaker og gjelder ikke for andre typer biokomponenter som f.eks HVO, BTL eller GTL. Disse andre komponentene kan man blande inn i det forholdet man ønsker forutsatt av at kravene i EN 590 overholdes for blandingen.
EN 14214 – Liquid petroleum products – Fatty acid methyl esters (FAME) for

use in diesel engines and heating applications
Europeisk standard for FAME. All FAME som blandes inn i autodiesel skal følge EN 14214.

EN 15940 – Automotive fuels – Paraffinic diesel from synthesis or hydro-treatment
Europeisk standard for HVO, BTL og GTL. Denne standarden blir lansert i 2016. Vil sannsynligvis bli brukt ved salg av 100 % HVO. Ikke krav i EN 590 om at HVO blandet i autodiesel skal følge denne standarden.