Slik fastsettes våre drivstoffpriser

PERNIS REFINERY SD REPORT 2008

At prisen på råolje har falt den siste tiden, betyr ikke at prisen på ferdig raffinert bensin og diesel faller tilsvarende. Avgifter, internasjonal etterspørsel, raffinerikapasitet og dollarkurs har stor betydning for endelig pris på pumpene.

Drivstoffpriser er for tiden et hett tema i mediene, og mange har en mening om kostnadene på drivstoff og fallet i råoljeprisene vi har sett den siste tiden. Mange stiller spørsmål rundt hvorfor pumpeprisene på bensin og diesel ikke faller i takt med oljeprisen, som har halvert seg på relativt kort tid. Direktør bilistmarkedet i St1-Smart Fuel AS, Anita Sørlundsengen, forstår at det er vanskelig for folk flest å ha oversikt over alle faktorene som påvirker den endelige pumpeprisen på drivstoffet de kjøper.

– Hva som påvirker prisen på ferdig raffinert drivstoff, er ikke alltid like lett å hva oversikt over. De viktigste faktorene som påvirker pumpeprisen, er avgifter, innkjøpspris og selskapenes bruttofortjeneste. Det som utgjør mesteparten av utsalgsprisen, er avgiftene som fastsettes av myndighetene. I dag utgjør statlige skatter og avgifter hele 60 prosent av pumpeprisen. Rundt 30 prosent av pumpeprisen utgjør det selskapene må betale for raffinerte drivstoffprodukter, forteller Sørlundsengen.

– Resten av regnestykket, rundt 10 prosent, er bruttofortjenesten. Andelen selskapene sitter igjen med skal gå til å dekke kostnader til drift, lagring, frakt, transport, lønn, administrasjon og markedsføring. Når alle utgifter er betalt er fortjenesten langt mindre enn mange ser ut til å tro, sier Anita Sørlundsengen.

Statlige skatter og avgifter
Avgiftene staten henter i drivstoffet, er delt i veiavgift for bensin og diesel, CO2-avgift og merverdiavgift. Siden 1995 har avgiftsnivået på drivstoff økt, med unntak av 2001 hvor det var to avgiftsnedsettelser. I 2013, da siste regjeringsskifte fant sted, var avgiften på bensin 5,69 kroner per liter. I 2014 var den kr. 5,80, og i 2015 kr. 5,82. Når det kommer til avgifter på diesel, ble veibruksavgiften på dette produktet redusert fra 1. juli i år. Men samtidig ble CO2-avgiften økt tilsvarende, slik at det totalt sett ble samme avgift på produktet. Det er med andre ord et jevnt økende skattetrykk på drivstoff i Norge i dag.

Betyr fallende oljepris lavere drivstoffpriser?
Selv om prisen på råolje faller, så er dette bare én av faktorene som påvirker drivstoffprisene. Ser man alle prisfaktorene under ett, vil ikke råoljeprisen i seg ha like stor påvirkning på pumpeprisen som mange tror, sier Anita Sørlundsengen.

– Mange tror at selskaper som Shell står for hele verdikjeden, men sannheten er at vi kjøper inn raffinerte drivstoffprodukter på et åpent marked. Innkjøpsprisen på bensin og diesel påvirkes av internasjonal etterspørsel og raffinerikapasitet, noe som for tiden presser prisene opp. Siden bensin, diesel og råolje omsettes på det internasjonale markedet i dollar, har dollarkursen betydning på pumpeprisen i Norge. At prisen på dollaren mot kronen har økt med 30 prosent siden juni i fjor, gjør ikke prisbildet bedre, sier Sørlundsengen.

– Pumpeprisene følger utviklingen i råoljeprisen til en viss grad, og pumpeprisene har falt med oljeprisene. Men dagens høye prisnivå på det internasjonale markedet for raffinerte produkter som bensin og diesel gjør at pumpeprisene ikke faller like mye som fallet i råoljeprisen skulle tilsi, avslutter Direktør bilistmarkedet i St1-Smart Fuel AS, Anita Sørlundsengen.

Fakta om listepriser vs pumpepriser
Vi opererer kun med listepris for bedriftskunder med euroShell-kort. Dette er for å kunne gi bedriftskundene en viktig forutsigbarhet. Pumpeprisen settes derimot individuelt ved den enkelte stasjon basert på lokale markedsforhold.
Tallene i saken er oppgitt med tanke på pumpepriser. Det vil si at forholdene mellom avgifter, innkjøpspris og bruttofortjeneste vil kunne være noe annerledes for listepriser. Rabattene vi gir våre bedriftskunder gir lavere bruttofortjeneste per liter i denne kundegruppen. Noe som lar seg gjøre på grunn av at disse kundene kjøper større volum.

Anita_Sørlundsengen kopi

Anita Sørlundsengen